ПОКАЯНИЕ ПО УЧЕНИЮ СВТ. ГРИГОРИЯ ПАЛАМЫ

Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΤΟΝ ΠΑΛΑΜΑ

(часть 1)


Читать далее »

Христос есть мир наш

(Апостольское чтение Воскресного дня)

Ὁ Χριστός ἡ εἰρήνη μᾶς

Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς Ζ´ Λουκά

Апостольское чтение Ефес. 2, 14:22


Читать далее »

Преосвященнейший митрополит Коницы об увольнении полицейских за отказ принимать Карту Гражданина

Ο Μητροπολίτης Κονίτσης για την απόταξη αστυνομικών που αρνήθηκαν να παραλάβουν την Κάρτα του Πολίτη

Священная Митрополия Дриунополя, Погонианисы и Коницы

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΔΡΥΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ και ΚΟΝΙΤΣΗΣ
Читать далее »

Полицейские Греции отказываются принимать электронные паспорта

Архиепископ: Церковь в соответствии с любыми движения защищает индивидуальные права человека
Читать далее »

Важность учения свт. Григория Паламы

The importanse of the teaching of st. Gregory Palamas

Преосвященнейший митрополит Навпактский и св. Власия Иерофей (Влахос)

Читать далее »

НЕТ «Карте гражданина»

Греческий народ вновь начал серьезную борьбу за свою религизную и гражданскую свободу

Читать далее »

Вклад свт. Григория Паламы в исихазм. Богословские основания жизни во Святом Духе

Профессор Димитрий Целенгидис,

Богословский факультет Фессалоникийского университета им. Аристотеля

Καθηγητή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ I.ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗ Θεολογικής Σχολής / Α.Π.Θ.

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ

ΣΤΟΝ ΗΣΥΧΑΣΜΟ. ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Читать далее »

О Переписи и об участии во зле

Духоносные старцы святой обители-скита в честь свт. Николая в Буразери, на Святой Горе Афон, предупреждают верных христиан: «Как известно, две тысячи лет назад императором Октавианом Августом была проведена первая всеобщая перепись населения, после чего под его властью объединилась вся Вселенная. Это событие способствовало тогда распространению Евангелия Христова. А сегодня глобальная компьютеризация, создание всеобщего банка данных на всех жителей Земли, которым для этого будут присваиваться личные кодовые номера, будет способствовать воцарению антихриста. Сейчас уже всем хорошо известно, что в штрих-коде активно используется число зверя «666». Оно введено, чтобы запечатлеть безликий и недостойный христиан образ жизни, пропитанный духом некоего зверя, которому во имя «удобства» и простоты принесут жертву многие люди».
Читать далее »

Неопатристическое, метапатристическое и эклектическое богословие

ΝΕΟΠΑΤΕΡΙΚΗ, ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

Преосвященный митрополит Навпактский и св. Власия Иерофей

Часть А

Если кто-либо будет изучать тексты Священного Писания и Святых Отцов, то он убедится в том, что основой православного богословия является откровение Божие, которое было дано Пророкам, Апостолам и Отцам на века. Характерным является начало послания к Евреям апостола Павла: «Многочастно и многообразно древле Бог глаголал отцам во пророцех, в последние же дни глаголал нам в Сыне» (Евр. 1,1)
Читать далее »

Экуменизм — календарная реформа. Константинопольский конгресс в 1923 г.

От редакции «Православного Апологета»:

В связи с интервью патриарха Сербского Иринея в Вене, к в котором он заявил о том, что «Мы должны сделать все для того, чтобы эти две Церкви вернулись друг к другу, чтобы пути, которые разделяются, вновь приблизились, ибо такова воля Божья», – передает слова Сербского Патриарха сайт Седмица.ру.
Читать далее »