Вклад свт. Григория Паламы в исихазм. Богословские основания жизни во Святом Духе

Профессор Димитрий Целенгидис,

Богословский факультет Фессалоникийского университета им. Аристотеля

Καθηγητή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ I.ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗ Θεολογικής Σχολής / Α.Π.Θ.

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ

ΣΤΟΝ ΗΣΥΧΑΣΜΟ. ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΤΗΣ ΕΝ ΑΓΙΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΖΩΗΣ

Свт. Григорий Палама, благодаря своим писательским трудам, возвел на богословскую высоту глубочайший внутренний подвиг исихазма. Благодаря ему внутри Церкви велась трудная и настойчивая борьба, благодаря чему было положено основание для принятия решения, соборно закрепляющего учение исихазма. В стремлении свт. Григория обеспечить высокий богословский характер исихазму, им было развито глубочайшее догматическое учение об опознании и сотериологическом служении божественной благодати. Однако, тем самым, он в то же время указал на богословские основы жизни исихастов во Святом Духе, которые состоят в строго определенных и неложных рамках богоявления (τῆς θεοφάνειας) и богозрения (τῆς θεοπτίας). Непреоборимый воевода исихазма непогрешимо выразил учение Церкви, утверждая, что сущностное переживание богозрения, как опыт живого переживания боготроврящих энергий Святого Духа, мысленным образом подается в особенности богословски исхастскому образу жизни, который возводит на вершину полного единения человека с Богом и к благодатному обожению человека, которое представляет собой высший образ жизни во Святой Духе для верующих.

1. Характер исхастской жизни

Χαρακτήρας της ησυχαστικής ζωής

Свт. Григорий Палама изучал аскетическую литературу возле живущих святых исхастов, которые преподали ему учение о безмолвии не только по божественной благодати, но и на основе личного опыта подвижничества. От этих выдающихся учителейi жизни во Святом Духе, он научился священному трезвению и умной молитве. Однако его крайне превосходный учитель нес свой персональный и весьма напряжённый труд и благодаря ему он приобрел опыт.ii Таким образом и свт. Григорий сам приобрел опытное познание жизни в безмолвии. Так, когда он был принял призыв защитить исихазм, он уже в целом, принося обильные плоды безмолвной жизни, овладел всей святоотеческой традицией. Поэтому он показал непревзойдённый боевой дух, богословскую эрудированность и доскональность, а также богодухновенный опыт, который главным образом был отображен в написанном им труде «О священно-безмолвствующих», и в сжатом виде в «Святогорском томосе».

Однако в чем заключается специфическое значение терминов исихия и исихазм?

Аскетико-подвижнический термин «исихия-безмолвие» имеет прежде всего характер существенный и опытный. Он означает мир внутри человека, который водворяется в нем, когда человек видит, отвращается и лишается своей «отвратительной личины» (зловещей маски), которая была составлена из впадшего в заблуждение ума.iii Безмолвие-исихия нерушимо связана с трезвением ума, с духовной бодростью, и опытным переживание всех тех установлений, которые осуществляются духовным и неизреченным образом чрез трезвение.iv

Следовательно, деланием исихаста-безмолвника является «хранение сердца» через хранение с любовью заповедей, духовной чистоты и жизни в таинствах. Хранением заповедей исихаст-безмолвник отвергает закон греха и вводит себя в состояние блюдения ума (ἐποπτεία τοῦ νοῦ). Его чувства подвергаются испытанию воздержанием, и в это же время в его страстной душе постепенно начинает преобладать любовь, а над рассудком трезвение.v Жизнь в исихазме подает возможность для служения божественной благодати, которая будет совершать «исправление» человека изнутри и преображать его в первообраз, подавая ему древнюю и неописуемую «цветущую» красоту-доброту.vi

Исихаст-безмолвник живет без попечений, освобождённый, по возможности, от всяких хлопот. С помощью непрестанной молитвы он соединяет свой ум с Богом и, сосредотачиваясь всецело на себе самом, он обретает новое и тайное восхождение на небо. Там, приковывая свой ум, он питается неизреченным наслаждением, опытно переживает совершенство и сладчайший покой, реальную исихию-безмолвие и безгласие. И так, поскольку он предан Богу, он зрит славу Божию и созерцает Божественный Свет.vii

Последующая цель безмолвной жизни состоит в том, чтобы человек стал единым с Триипостасной Единицей, согласно первосвященнической молитве Христа, и с помощью соработничества Ему – то есть как и Он вступил в общение и единство с человеческой природой, не отделясь от своей собственной Троичной Единицы.viii

Касательно выше сказанного необходимо заметить, что исихастская жизнь восхваляется богословом безмолвия и Света божественной благодати как высочайшая форма подвижнической жизниix, в то время как исихазм является драгоценнейшей областью жизни Церкви, поскольку в рамках этого образа жизни переживается высота духовного опыта видения Нетварного Света, как богозрение (θεοπτία).

2. Воссияние божественно благодати – Богоявление и богозрение

Έλλαμψη της θεοποιού χάριτος — Θεοφάνεια και θεοπτία

Христос во время Своего исторического пришествия на землю явил избранным Своим ученикам Свое нетварное Божество во время Преображения на горе Фавор. Согласно богословской оценке свт. Григория Паламы, там ученики узрели «сущностное Божие благолепие…самое пресветлое сияние первообразной красоты,сам необразный образ божественной лепоты…видели превышающий ум неприступный свет…видели благодать Святого Духа, которую они в последствии восприяли и она вселилась в них».x

Благодать Божия это залог наследия Святых, Дух всыновленияxi, и обещание Духа, которого восприял от Отца Сын и даровал Его верующим в Него. Он есть Дух Христа, Дух Божий, Дух Святой.xii

Верующий приемлет Божественную благодать во святом Крещении, и в особенности во время таинства святого Миропомазания, и с того времени он становится благодатным порождением Духа, поскольку от Него он родился во время божественной бани и тем самым он стал сопричтенным древней красоте.xiii Впредь нетварная благодать постоянно пребывает в верующем человеке и разнообразными способами совершает свое спасительное домостроительство, в то время как Божественный Свет в нем воссиявает иногда больше, а иногда меньше.xiv

Этот Свет видится духовно с помощью умного чувства и составляет не отделимую славу и блистание божественной природы.xv

Он также является и украшением души верующего, поскольку он восстанавливает в нем древнюю и высшую красоту, но в то же время этот Свет составляет истинную пищу как для ангелов, так и для праведных.xvi

Свет не имеет своей собственной ипостасиxvii, поэтому и называется «воипостасным» (ἐνυπόστατο), а не «неипостасным».xviii Итак, справедливо и разумно говорить о воссиянии ипостасного Света в душах верующихxix, который действует в душах верующих не отделяясь от Святого Духа.xx

Как нетварная Божественная слава, извечный и нескончаемый, Божественный Свет не является чувственнымxxi, но умопостигаемымxxii, и умным, или, лучше сказать, духовным, который духовно приближается и видится духовноxxiii. Он является невещественным божественным озарением и благодатью, которая «видится невидимо и постигается непостижимым образом».xxiv Он является «природным лучом божества» («φυσική ἀκτίνα της θεότητος»)xxv, и «божества, Которое явилось ученикам на вершине горы», согласно словам свт. Григория Богослова.xxvi

Божественное озарение (ἡ θεία ἔλλαμψη) предполагает наличие божественной чистоты сердца, и оно по достоинству находится превыше слова к Богу и выше логики. Конечно, божественное озарение-воссияние несет познание Бога, но это понимание и ведение вселяется Духом Святым в ум человека. Итак, если несколько раз это божественное озарение-воссияние называется знанием и пониманием, то необходимо будет сделать вполне разумное различие между ними, потому что нечто иное понимается под видом понимания, и духовно.xxvii

Варлаам, философ антиисихаст считал, что он привносит в Бога нечто, чем является знание сущих, и Его видит с помощью этого знания. Однако, в действительности, как говорит свт. Григорий Палама, человек этот имеет в себе знание тварных вещей и с помощью этого знания лишь размышляет о Боге, то есть рассуждает о Боге абстрактно и говорит о Нем рассуждая. Это мнение о Боге не является само по себе знанием Бога. Но тот, кто имеет в себе Божественный Свет действующим, видит сообразно невыразимости образа и не высказывается о Боге предположительно, но обладает истинным божественным и живым опытом переживания Его. Он истинно знает и имеет внутрь себя Бога, потому что Бог никогда не отделяется от вечной Своей славы. Весьма достойным доверия является тот, кто может нам сообщить о том, каковы должны быть условия для достижения нами состояния видеть Божественный Свет. Им является та божественная Личность, которая восприняла нашу природу и сообщила ей славу ее природы. Условиями этими является соблюдение божественных заповедей, потому что Христос обещал явиться Сам тем, кто их соблюдет. Христос назвал Свое явление пребыванием в таком человеке Его Самого и Его Отца, говоря: «Кто любит Меня, тот соблюдает слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы приидем к нему и обитель у него сотворим»xxviii и «Я явлюсь ему Сам».xxix В данном случае, согласно свт. Григорию Паламе, речь идет о благодати и энергии-действии Святого Духа, по средством которой Бог является и вселяется в тех, кто достойны этого.xxx Вселение Сына с Отцом изъясняется как причастность боготворящей благодати и энергиямxxxi, в то время как в другом случае свт. Григорий связывает и отождествляет это с явлением Христа, пребыванием и явлением Его с Отцом, с нашим восхождением к Нему через откровение, считая это за пренебесное восхождение и восхищение.xxxii

Познание Бога, которое подает Божественный Свет, является превыше всякого знания, то есть не существует чего-то большего нежели явление Бога внутрь нас, ничего равного, ничего подобного. Таким образом, мы познаем , что соблюдение заповедей подает нам истинное знание, потому что только с помощью него нам гарантируется здравие души. Невозможно иметь здравие души, когда недугует познавательная способность души. Соблюдение же заповедей подает не только знание Бога, но и благодатное обожение, к которому мы и ведемся, до тех пор, пока мы зрим в себе в Духе Святом Славу Бога. И это совершается, когда Бог благоволит нас вознести к духовным таинствам.xxxiii

Если знание Священного Писания является, несомненно и безусловно, согласно апостолу Петру, знанием, и, согласно тому же Апостолу, это знание является светом светильника, который светит в темном месте до тех пор, пока воссияет день, как он ясно и чисто воссиял на Фаворе, и взойдет светоподательный Свет в сердцах, ХРИСТОС. То есть насколько же отлично знание Божественных Писаний от света знания, который проистекает от таинственного созерцания. Он является Светом, который светит как полуденное солнце на небе.xxxiv

3. Условия для богозрения

Προϋποθέσεις της θεοπτίας.

Одно – это озарение-воссияние божественной (ἡ ἔλλαμψη) благодати, другое — постоянное зрение света (ἡ διαρκής θέα), и другим является зрение вещей во Свете, когда и отдаленные вещи оказываются подле глаз, и будущее является как настоящее. Но и здесь существуют степени, которые связаны с духовным преуспеянием. Это преуспеяние будет продолжаться нескончаемоxxxv, и связано с вселением в верующего человека божественного воссияния. Зрение божественной славы всегда соответствует восприимчивости зрящего.xxxvi У новоначальных, например, этот Свет светит очень слабо и не постоянно, в то время как у совершенных, из-за обилия Света прибавляется смирение, отличное от смирения новоначальных.xxxvii Смирение ведет к печали, оно увеличивает чистоту сердца, что означает достижение способности восприять воссияние в большей мере. xxxviii

Верные сведения об образе зрения Света божественной благодати дается теми, кто видит, дается «зрящими»xxxix, от тех, кто познал это на опыте. То есть те, которые изгнали злые страсти через подвиг и через смиренную молитву достигли освящения, ибо без этого, согласно апостолу Павлу, никто не увидит Господа.xl Освящение предполагает чистоту сердца, которая достигается через соблюдение заповедей и постоянное занятие ума истинной и постоянной молитвой, и в особенности через заповедь любви. Так, зрящие Бога от всего очистились любовью.xli Они являются теми, которые «через чистоту духовно зрят»xlii, то есть которые очистились от страстей и неведения. Они с помощью ума, который очистился и просветился и явно причащается Божественной благодати, становятся таинственными и сверхприродными, зрящими причастниками. Параллельно они видят и сияние, которым обогащается их ум благодатью Божией, и которая укрепляет силу ума, дабы превзойти себя самого и дабы завершить его соединение с тем, что превыше мысли. С помощь такого озарения ум видит в Духе Бога.xliii С помощью силы Святого Духа приобретается духовный опыт дабы услышать неслышимое и увидеть незримое. xliv Не только зримый божественный Свет, но и зримая сила с помощью которой ум видит, являются духовной силой, которая обитает несравненно выше тварных познаваемых сил. И эта сила подается божественной благодатью.xlv

Зрение божественного света подается тем, которые обладают духовным зрением и умом Христовым, с помощью которых видят они невидимое и постигают умом непостижимое.xlvi Ум верующего человека с помощью чистоты видит духовные предметы, когда он становится един Дух с Господом.xlvii Тогда он познает все то, что божие, то только есть Дух Божий и знает, что относится к Богу.xlviii Так, Божественный Свет становится видимым благодаря преображению чувств, поэтому он, сообразно его благодатному явлению, и остается невидимым для остальных людей.xlix

Во всяком случае, божественная благодать обретается у святых как сверхриродное и божественное причастие аналогично тому, когда наука приобретается учеными, которая в то же время всегда пребывает в них, действенно заявляя о себе, когда она применяется.l Как энергия Святого Духа, действующая в чистой душе, она является как видимая сила в здравых очахli и становится единой со всем человеком, каким является единство членов тела и единство души по отношению к телу.lii

Божественный Свет видится через тот же светliii, с помощью видимого действующего от Святого Духа.liv Как это происходит в точности? В действительности образ с помощью которого видится невидимый Бог — неизъясним. Апостол Павел, на которого ссылается свт. Григорий Палама, нам скажет, что это происходит «не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого».lv Необоримый защитник исихазма приходит к весьма интересному уточнению. Невещественный ум, говорит он, пристально взирает на первый и превысший и истинный Свет, на Бога, без оглядки, с помощью невещественной, непрестанной и чистой молитвы, и уже облачившись в ангельское достоинство, поскольку упразднился для самого первого света, и сам является по причастию как первообраз. Тогда он является излучающим прекрасную таинственную красоту, сияние и неприступный лучезарный свет.lvi Таким образом Свет этот, которым является Бог, благодатно сияет в причастных ему через соединения их с ним и это совершается незреченным образом.lvii Обоженные люди зрят в себе самих Нетварный Свет, видят одежду своего обожения, которую им обещал Христос в первосвященнической молитве. Согласно этой молитве Он желал, чтобы и они были вместе с Ним дабы им видеть Его славу.lviii

4.

Благодатное обожение – жизнь во Святом Духе

Χαρισματική θέωση — Αγιοπνευματική ζωή

Весьма важным является тот факт, что свт. Григорий Палама не имел желания ничего писать об обожении человека. Однако, когда он был вызван своими противниками, он был вынужден касаться обожения в кратких благочестивых словах – в недостаточной мере, согласно его же словамlix— подчеркивая тем самым, что опыт обожения переживается как некий залог во время исторического пребывания святых на земле. lx

Свет Преображения на горе Фавор, но и тот, который видят святые в настоящей жизни, справедливо свт. Григорием Паламой поставляется на ту же степень, что и Свет будущего Второго Пришествия Христа. Это тот же Свет, который будет постоянно озарять святых в будущей жизни. Он является предвозвестником Божественной славы.lxi Это Свет будущего века, который будет видим сердечными очами.lxii Это Свет, который зрят внутрь себя святые, слава божественной природыlxiii, а он является вечным божеством Отца и Духа, которое блистает в лице Единородного Сына во время Его Преображения.lxiv В последствии становится явным то, что светоявление является явлением (φανέρωση τοῦ Θεοῦ ) Бога в Его святых, в то время участие в этом богоявлении – это богозрение (θεοπτία). Богоявление и богозрение составляют неложное, верное ( ἀπλανείς) основание для жизни во Святом Духе, которая отождествляется с благодатным обожением человека.

Те, которые сподобляются узреть это богоявление становятся и причастниками этого богодействующего (το θεουργό φῶς) Светаlxv, который будучи божеством (θεότητα), которое их благодатно обоживает.lxvi Этот Божественный Свет, сияние Бога, является, согласно свт. Григорию Паламе, обожением. Не существует чего-то более высокого для святых нежели это созерцание. С помощью этого Света Бог соединяется со святыми. Этот Божественный Свет является боготворящим даром (το θεοποιό δώρο).lxvii Поэтому и говорится, что обожение является сущностной энергией Бога.lxviii Впрочем, если обожение происходит от действия природной энергии человека, тогда обоженные святые не преступают пределы своей природы, не рождаются от Богаlxix, не являются Духом, как рожденные от Духа.lxx

Бог, будучи непричастным, невидимым и вечным, становится сверхестественным образом причастным, вмещается, является и становится во время богозрения единым Духомlxxi с теми, кто Нему обращается с чистым сердцем, согласно с молитвой общего нашего Отца к Его собственному Отцу. Поэтому Он и говорит: «Как Ты, Отце, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино».lxxii Так Апостолы по причине их единства во Христе через Святого Духа, явленного в день Пятидесятницы, едины во Христе и между собой в такой степени, так что свт. Григорий Палама вполне верным считает сказать об одном из них (Иоанне), что в нем самом присутствуют все святые.lxxiii Это единство с Богом является совершенством, потому что верующий становится един Дух с Богом.lxxiv Этот Святой Дух после дня Пятидесятницы вещает через Апостолов.lxxv

Обожение как дар Святого Духа, отождествляется с царством Божиим. Это потому, что оно далает каждого богом по благодати, оно является тем же самым, что и достижение царства Божия. И , так как царство Божие безначально и не сотворено, то и обожение является безначальным и несотворенным.lxxvi Нетварной и безначальной является и святость святых.lxxvii Обоженные исполнены вечного света, который дарит им божественное ведение (θεοπρεπή γνώση )и жизнь.lxxviiiНад ними не довлеет , не господствует тварная временная жизнь, которая имеет начало и завершение, но благодаря божественной и вечной жизни в них вселяется Бог Словоlxxix, как говорил о себе и апостол Павел: «И уже не я живу, но живет во мне Христос».lxxx В действительности Христос обитает в сердцах верующих через Святого Духаlxxxi, и критерием того, что Он обитает в них является Святый Дух, Который им дан.lxxxii так объяснятся почему тем же самым и одной является энергия Божия и энергия обоженных.lxxxiii

В действительности обожение превосходит простое зрение божественного света, так как обожение предполагает прежде полное соединение человека с Богом. lxxxiv Однако для того, чтобы чтобы человек стал способным к восприятию единства, ему необходимо обрести подобие с Богом, которое достигается с помощью энергии, которая истекает от соблюдения заповедей, энергия, которая не является в результате природной имитации или подражания, но есть результат силы Духа, которая сосуществует в крещенных таинственно и неизреченно.lxxxv Добродетель является в результате хранения заповедей, просто соделывает верующего способным для единства, которое создает только нетварная божественная благодать крещенного.lxxxvi
Этот процесс соединения с Богом священнотворится молитвойlxxxvii. И все это совершается в рамках боготворящих таинств, поскольку мы в таинствах получаем, но и сохраняем нетварную божественную благодать.lxxxviii

И так как обоженные люди получают и действенно хранят нетварную боготворящую благодать, то есть благодатно самого Святого Духа, то становится ясным, что они изменяются по природе не просто так.lxxxix Желанная цель верующего достичь жизни во Святом Духе является переживанием в залоге обещаний Бога о будущих благах.xc Причастник действию божественной благодати становится храмом божественной славы и местом духовного наслаждения. На него указывают как на соль земли и свет мируxci, независимо от того проводят ли они монашескую жизнь или живут в миру в браке.xcii

Одной их характеристик опыта духовной жизни, которая берет свое начало в зрения и переживания Нетварного Света, является умерщвление постыдных плотских вожделений и страстей, действующих в душе. Мир помыслов, покой и духовная радость, пренебрежение к человеческой славе, смирение вместе с несказанным радованием, ненависть к мирскому мышлению, любовь к небесным предметам или лучше сказать в Богу небес. Все это может жить всякий независимо от состояние здоровья или целостности чувств человека.xciii Тогда является богоугодное (η θεοειδής έξη) состояние, которое развивается сообразно добродетели и неподвижности или совершенной непреклонности ко злу.xciv

Более того, и божественный свет как благодатное присутствие Святого Духа также переживается и как богооткровенное знание, как богопознание, как праведность, как святость и свобода. Это делает уста обоженных людей устами Бога с помощью премудрости Божией, «что не может подвергаться обсуждению или не может быть изменено любыми врагами», потому что согласно уверениям Христа, «ибо не вы будете говорить , но дух Отца Моего будет глаголать в вас».xcv Кроме зрения Нетварного Света необоримый защитник безмолвия в жизнь во Святом Духе включает и сердечное действие молитвы, духовную теплоту и духовное наслаждение, но угодные и сладки благодатные слезы.xcvi

Человек становится участником жизни во святом Духе всем своим душевно-телесным составом. Так освящаются и расположения и энергии телаxcvii, так как ничто из человеческой природы не умирает, но преображается нетварной божественной благодатью.xcviii Признаки божественной лепоты передаются от ума и души к прилагаемому к ним телу.xcix Когда это обогащается и действием божественной благодати телесное-плотяное сердце являет с духовным взыгранием общение с благодатью, в то время как тело становится легким, светится и разогревается.c

Жизнь верующего во святом Духе по причине ее нетварного характера остается в сущности неизъяснимой и даже когда ведётся о ней речь.ci Во всяком случае никто не смог бы объяснить достоинство духовного наслаждения, которое проистекает от божественной радости и благодати тем людям, которые не испытали этого лично. Эта милость Утешителя тем, которые не вкусили этого, естественно является почти что не приемлемой для слуха по причине ее невыразимости.cii Однако она остаётся известной и различимой только для тех, которые ее обрели.ciii Причина этого духовного опыта могут быть поняты только умным и духовным чувствами.civ

В заключении хотелось бы сказать, что жизнь во Святом Духе должна, как бы то ни было, достигаться и переживаться в нынешней жизни верующего, потому что тот, кто ее не воспримет ее здесь, тот не будет ее иметь и в будущей после смерти жизни.cv

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Из всего нами выше сказанного очевидным становится, как мы думаем, то, что благодатное обожение верующего в сущности отождествляется с его жизнью во Святом Духе, и что богословскими условиями этой жизни является богоявление – через озарение (ἐλλάμψεως) боготворящей благодатью – и богозрение (ἡ θεοπτία). Однако как дар богозрения так и благодатное пребывание в жизни во Святом Духе определяется и конкретными антропологическими факторами.

Падший денница и наши праотцы обладали даром богозрения. Однако в этих обоих случаях последовало всем хорошо известное их падение и гибель и губительная утрата благодатных даров. Причиной их падения была одна и та же. Как денница, так и праотцы возжелали достичь своего равенства с Богом, враждебно игнорируя существующие для них как по существу тварных существ, предупреждения. Они гордо и эгоистично заявили о своих желаниях, проигнорировав Бога и Его волю в отношении них, и предприняли попытку поставить в качестве критерия восхождения на их духовную высоту только их личностный выбор. Поэтому трагически просчитались.

В следствие чего, если верующий человек желает достичь обожение или жизни во Святом Духе, он не может в качестве цели иметь человеческие намерения, потому что человек не может достичь одной цели, которая находится за пределами его тварных и природных возможностей. Как говорит вполне точно прп. Максим, «мы ощущаем это как существующее превыше природы по благодати, но мы не соделываем нашего обожения, ни имеем достаточно природных способностей получить силу обожения».cvi

В отношении человека обожение и нетварный дар ему являют божественной целью. Но тем самым коренным образом изменяются вещи, меняется и установленный порядок для реализации этой цели.

Более того, обожение верующих, о чем в сущности сказано в первосвященнической молитве Христа, которое должно соделывать верующих едиными с Троичным Богом и постоянно взирать на Его нетварную славуcvii, имеет своим основополагающим условием соблюдение заповедей Бога, поскольку это хранение приводит к явлению в серце верующего Христа и Бога Отца в Духе.cviii Хранение заповедей в действительности означает отказ верующего от своей собственной воли, не считаясь с тем насколько это может казаться добром. Это означает подчинение его воли воле Божией. Но чтобы верующему отказаться от своей воли необходимо ему прежде всего по средством благодати Божией познать своего внутреннего человека и увидеть трагические последствия заблуждений своего ума в последовании своим желаниям. Тогда он в себе ощутит отвращение к своей воле, и он ее отвратится, а тем самым он реально отвергнет самого себя для того, чтобы смочь с этого момента стать истинным учеником Христа. Только тогда его воля твердо обратиться к воле Божией и будет считать, что только путь хранения и соблюдения заповедей является единственным для угождения Богу, и без всякого иного изменчивого решения. Верующий, который с ненавистью отвергается своей воли, на самом деле смиряется истинно и действительно, в дальнейшем он восприемлет обилие божественной благодати, которая ему подает возможность нести ответственность в воле Божей за хранение Его заповедей, поскольку согласно заверению Христа «без Меня не можете творити ничесоже»cix Однако в этом контексте благодатное обожение верующего человека, которое совершается благодадя хранению заповедей, приносится как нетварная боготворящая енергия (ἡ ἄκτιστη θεοποιός ἐνέργεια) и дар Божий. И в никаких случаях она не является деянием верующего, не его достижением. С помощью этих антропологических предпосылок непрерывны прогресс верующего в благодатной жизни во святом Духе является гарантированным, и опасность всякого падения по образу прародителей сводится к нулю.

Источник: http://www.impantokratoros.gr/res/ac3/ico/User16.gif

© иеромонах Сергий (Троицкий), перевод 2010г.

©http://www.palama.ru, 2010

i1.Βλ.Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Υπέρ των ιερώς ησυχαζόντων, Λόγος 1,2,12 και 2,2,2.Πρβλ. Γρηγορίου του Παλαμά, Άπαντα τα έργα, ΕΠΕ, τομ.1, Εισαγωγή — Μετάφραση — Σχόλια υπό Π. Χρήστου, Θες/νίκη 1981, σ.10.

ii2.Βλ. Υπέρ των ιερώς ησυχαζόντων, Λόγος 1,2,8.

iii3. Βλ. Εις τον βίον του οσίου Πέτρου του εν Άθω 18, στο Γρηγορίου Παλαμά, Άπαντα τα έργα, ΕΠΕ, τομ. 8, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 298.

iv4.Βλ. Υπέρ των ιερώς ησυχαζόντων, Λόγος 1,3,12.

v5.Βλ. ό. π. Λόγος 1,2,2.

vi6.Βλ. Εις τον βίον του οσίου Πέτρου του εν Άθω, 21, ο.π.σ.302.

vii7.Βλ. Υπέρ των ιερώς ησυχαζόντων, Λόγος 1,3,46.

viii8.Βλ. ό. π. Λόγος 2,1,34 με αναφορά στο Ιω.17,21 — 24.

ix9.Βλ. ό. π. Λόγος 1,2,6.

x11.Βλ. ό. π. Λόγος 3,3,9.

xi12.Βλ. Ρωμ.8,15: «ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας».

xii13.Βλ. Περί θείας και θεοποιού μεθέξεως 4.

xiii4.Βλ. Προς Ιωάννην και Θεόδωρον τους φιλοσόφους 21, στο Γρηγορίου του Παλαμά, Άπαντα τα έργα, ΕΠΕ, τόμ. 8, σ.456.

xiv15.Βλ. Υπέρ των ιερώς ησυχαζόντων, Λόγος 3,2,1.

xv16.Βλ. ό. π. Λόγος 2,3,37.

xvi17.Βλ. ό. π. Λόγος 1,3,29.

xvii18.Βλ. ό. π. Λόγος 2,3,6.

xviii Βλ. ό. π. Λόγος 3,1,18.

xix.Βλ. ό. π. Λόγος 1,3,7, относительно слов прп Марка Άγιο Μακάριο, Ομιλίαι 5,10, PG 34,516Α.

xx.Βλ. ό. π. Λόγος 3,2,17.

xxi.Βλ. ό. π. Λόγος 1,3,27

xxiiΒλ. ό. π. Λόγος 2,3,6.

xxiiiΒλ. ό. π. Λόγος 1,3,10.

xxivΒλ. ό. π. Λόγος 2,3,8.

xxvΒλ. Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού, Ομιλία εις Μεταμόρφωσιν 12, PG 96,564Β,στο Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Περί θείων ενεργειών 11.

xxvi Βλ. Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος 40,6, PG 36,365Α: «φως η παραδειχθείσα θεότης επί του όρους τοις μαθηταίς», στο Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Υπέρ των ιερώς ησυχαζόντων, Λόγος 3,1,12.

xxvii. Βλ. Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Υπέρ των ιερώς ησυχαζόντων, Λόγος 1,3,52.

xxviii Ин. 14, 23. Несомненным является то, что под Его «словом» понимаются Его заповеди, потому что в тесной связи с этим находится ранее употребленное вместо «слово» слово «заповеди», поэтому Он и говорит, «кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня». (Ин. 14, 21) См. Βλ. Υπέρ των ιερώς ησυχαζόντων, Λόγος 2,3,16.

xxix Ин. 14, 21

xxx Βλ. Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Περί θείων ενεργειών 49.

xxxi.Βλ. ό.π.48.

xxxii Βλ. Υπέρ των ιερώς ησυχαζόντων, Λόγος 2,1,44.

xxxiii .Βλ. ό. π. Λόγος 2,3,17.

xxxiv .Βλ. ό. π. Λόγος 2,3,18, με αναφορά στο Β’ Πέτρ,1,19.

xxxv Βλ. ό. π. Λόγος 2,3,35.

xxxvi Βλ. ό. π. Λόγος 2,3,17

xxxvii Βλ. Αγίου Ιωάννου Σιναΐτου, Κλίμαξ 26, PG 88, 1033 Β, στο Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Υπέρ των ιερώς ησυχαζόντων, Λόγος 1,3,49.

xxxviii Υπέρ των ιερώς ησυχαζόντων, Λόγος 1,3,52.

xxxix Βλ. ό. π. Λόγος 1,3,44.

xl Βλ. Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Προς μοναχήν Ξένην, Περί παθών και αρετής 43, με αναφορά στο Εβρ. 12,14.

xliΥπέρ των ιερώς ησυχαζόντων, Λόγος 1,3,10.

xliiΒλ. ό. π. Λόγος 2,3,10.

xliii Βλ. ό. π. Λόγος 2,3,11.

xliv Βλ. Αγίου Γρηγορίου Παλαμά Προς Ιωάννην και Θεόδωρον τους φιλοσόφους 18, στο Γρηγορίου του Παλαμά, Άπαντα τα έργα, ΕΠΕ, τομ. 8, Θες/νίκη 1994, σ. 452.

xlv Βλ. Υπέρ των ιερώς ησυχαζόντων, Λόγος 3,2,14

xlvi Βλ. Λόγος 1,3,16, με αναφορά στο Α’ Κορ. 2,16.

xlvii, Βλ. Λόγος 1,3,17, με αναφορά στο Α’ Κορ. 2,17.

xlviii Βλ. Λόγος 1,3,16, με αναφορά στο Α’ Κορ. 2,11.

xlix Βλ. ό. π. Λόγος 2,3,22.

l Βλ. Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Περί θείας και θεοποιού μεθέξεως 15, относительно слов свт. Василия Великого Μ. Βασιλείου, Περί Αγίου Πνεύματος 26 PG 32,180C

li,Βλ. ό. π. 181Α.

liiΒλ. Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, Περί αποριών, PG 91, 1088 BC.

liii,Βλ. Ψαλμ. 35,10: «εν τω φωτί σου οψόμεθα φως», псалом 3, 10: «Во свете Твоем узрим свет»

livΒλ. Υπέρ των ιερώς ησυχαζόντων, Λόγος 3,3,5.

lv1 Кор. 2, 13 Υπέρ των ιερώς ησυχαζόντων, Λόγος 1,3,24.

lviΒλ. Υπέρ των ιερώς ησυχαζόντων, Λόγος 1,3,39.

lvii,Βλ. ό. π. Λόγος 1,3,24.

lviii,Βλ. ό. π. Λόγος 1,3,5, με αναφορά στο Ιω. 17,24.

lix Βλ. ό. π. Λόγος 3,1,32.

lx Βλ. ό. π. Λόγος 3,1,32.

lxiΒλ. Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Περί θείων ονομάτων 1,4, PG 3,592 C. Και Μ. Βασιλείου, Ερμηνεία εις Ψαλμούς 44, PG 29,400D, στο Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Υπέρ των ιερώς ησυχαζόντων, Λόγος 1,3,26 — 27.

lxiiΒλ. Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Περί θείων ονομάτων 1,4, PG 3,592 C, στο Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Υπέρ των ιερώς ησυχαζόντων, Λόγος 3,1,22.

lxiii Βλ. Υπέρ των ιερώς ησυχαζόντων, Λόγος 3,1,23.

lxiv См какон прп. Иоанна Дамаскина на 6 августа, тропарь празднику Преображения. Κανόνας Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού στην 6η Αυγούστου, τροπάριο της θ’ ωδής, а также у свт. Григория Паламы στο Υπέρ των ιερώς ησυχαζόντων, Λόγος 3,1,16.

lxv Υπέρ των ιερώς ησυχαζόντων, Λόγος 1,3,5.

lxvi Βλ. ό. π. Λόγος 1,3,23.

lxvii ,Βλ. Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, Περί αποριών, PF 91,1088C, στο Υπέρ των ιερώς ησυχαζόντων, Λόγος 3,3,13.

lxviii 69,Βλ. Υπέρ των ιερώς ησυχαζόντων, Λόγος 3,1,31.

lxix 70,Βλ. Ιω. 1,13 στο Υπέρ των ιερώς ησυχαζόντων, Λόγος 3,1,30.

lxx См. Ин.3, 6 Βλ. Ιω. 3,6, στο Υπέρ των ιερώς ησυχαζόντων, Λόγος 3,1,30

lxxi См. 1 Кор. 6, 17

lxxii Ин. 17, 21

lxxiii74,Βλ. Υπέρ των ιερώς ησυχαζόντων, Λόγος 2,3,66

lxxiv75,Βλ. ό. π. Λόγος 3,3,14.

lxxv76,Βλ. ό. π. Λόγος 2,2,14.

lxxvi77,Βλ. Περί θείων ενεργειών 30.

lxxvii78,Βλ. ό. π 18.

lxxviii79,Βλ. Μ. Βασιλείου, Κατά Ευνομίου 5, PG 29, 772B, στο Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Περί θείας και θεοποιού μεθέξεως 8.

lxxix 80,Βλ. Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, PG 91, 1144C.

lxxxГал. 2, 20

lxxxi См. Ефес. 3, 16-17

lxxxiiСм. 1 Ин. 4, 13 свт. Григорий Палама, στο Περί θείας και θεοποιού μεθέξεως 3.

lxxxiiiΒλ. Αγίου Μαξίμου, Περί αποριών, PG 91, 1076C

lxxxivΒλ. Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Υπέρ των ιερώς ησυχαζόντων, Λόγος 1,3,23.

lxxxv,Βλ. του ιδίου, Περί θείας και θεοποιού μεθέξεως 7

lxxxvi87,Βλ. του ιδίου, Αγιορείτικος Τόμος 2.

lxxxviiΒλ. του ιδίου, Περί προσευχής και καθαρότητος καρδίας, Κεφάλαια τρία, α’, 1.

lxxxviii89,Βλ. Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγείτου, Περί εκκλησιαστικής ιεραρχίας 2, PG 3,392A.

lxxxix90,Βλ. Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Περί θείας και θεοποιού μεθέξεως 3.

xcСм. Ефес. 1, 13-14, Свт. Григорий Палама Υπέρ των ιερώς ησυχαζόντων, Λόγος 1,3,14.

xci Мф. 5, 13

xciiΒλ. Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Προς Ιωάννην και Θεόδωρον τους φιλοσόφους 22, στο ΕΠΕ 8, σ. 456.

xciii94,Βλ. Υπέρ των ιερώς ησυχαζόντων, Λόγος 3,1,36.

xciv95,Βλ. Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Προς Ιωάννην και Θεόδωρον τους φιλοσόφους 22, στο ΕΠΕ 8, σ. 454.

xcvМф.10, 20 свт. Григорий Палама Υπέρ των ιερώς ησυχαζόντων, Λόγος 3,1,36.

xcvi97,Βλ Υπέρ των ιερώς ησυχαζόντων, Λόγος 1,3,31.

xcvii98,Βλ. Αγιορειτικός Τόμος 6

xcviii99,Υπέρ των ιερώς ησυχαζόντων, Λόγος 3,3,15.

xcix100. Βλ. Προς Ιωάννην και Θεόδωρον τους φιλοσόφους 19, στο ΕΠΕ 8, σ. 454.

c101. Βλ. Υπέρ των ιερώς ησυχαζόντων, Λόγος 1,3,32.

ci102,Βλ. Υπέρ των ιερώς ησυχαζόντων, Λόγος 3,1,32.

cii103,Βλ. Προς μοναχήν Ξένην, Περί παθών και αρετής 68.

ciii104,Βλ. Υπέρ των ιερώς ησυχαζόντων, Λόγος 3,1,32.

civ105,Βλ. ό. π. Λόγος 1,3,31.

cv 106. Βλ. Προς μοναχήν Ξένην, Περί παθών και αρετής 16.

cvi107. Αγίου Μαξίμου, Κεφάλαια περί αγάπης, 1,75, PG 90, 1206C. Πρβλ. και Προς Θαλάσσιον 22, PG 90, 324A.

cvii 108См. Ин. 17, 22-24 «»

cviii109См. Ин. 14, 21-23 «»

cix110Ин. 15, 5

Оставить комментарий