Преосвященнейший митрополит Коницы об увольнении полицейских за отказ принимать Карту Гражданина

Ο Μητροπολίτης Κονίτσης για την απόταξη αστυνομικών που αρνήθηκαν να παραλάβουν την Κάρτα του Πολίτη

Священная Митрополия Дриунополя, Погонианисы и Коницы

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΔΡΥΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ και ΚΟΝΙΤΣΗΣ

Ἀριθ. Πρωτ. 81

Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 28ῃ Ὀκτωβρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Информационный Бюллетень

Преосвященнейший митрополит Дриунопольский господин Андрей сделал следующее заявление:

«С чувством священного негодования я возношу свой глас протеста и свое слово, когда характеризую последние драматические и неприемлемыми события в нашей стране у полицейских:

ПОЗОР!

И даю разъяснение недоумениям: В эти дни произошло то, что из уважаемого корпуса полицейских Греции уволился доблестный и способный полицейский, сделав это с проявлением большого такта и рассуждения. Параллельно суд признал увольнение двух других полицейских, служивших в районе Фессалоник. Какова же причина? Причина состоит в том, что полицейские отказались принимать «Карту Гражданина» по причине совести.

Прекрасно поступили эти мужественные дети Греции. Из вверенной моему управлению епархии я выражаю свое сердечное сорадование и отечески обнимаю их, потому что они стали для всех нас учителями и примером.

Во времена, когда некоторые…молодые люди отказываются служить в армии по причинам, якобы «совести», таковы «свидетели Иеговы» им идет на встречу и их направляет служить, без всякой армейской одежды, на разные службы в армии, какие они могут нести. Те же, просто и открыто, трудятся над пропагандой среди людей на этих службах и занимаются прозелитизмом. При этом совершенно непонятным является стремление изгнать детей Эллады и детей Христа, только потому, что они желают почитать Христа и Грецию. Это гонение можно выразить одним словом

ПОЗОР!

Когда премьер-министр нашей страны называет Грецию «развращенной», и когда мы часто слышим о «ставках» и «подкупах», о хищениях и о исчезновении общественных денежных средств, когда часто ведется полемика против христианских принципов и начал, против Церкви и истории, имеется повод и для великой радости и оптимизма в отношении пути, который избирает нация, мужественной позиции этих полицейских. Слава Богу!

Мужественные и доблестные чада Эллады! Не бойтесь! Христос и Греция всегда побеждают, как нам об этом напомнил Юбилей легендарного и славного НЕТ (ΟΧΙ). Мы на вашей стороне. Всегда имейте в вашем уме богодухновенные слова: «Проидохом сквозе огнь и воду и извел еси ны в покой» (Пс. 65, 12) . Православная Греция восхищается вами и вами гордится. Христос с вами.

источник: aktines.blogspot.com

Комментарий читателя: Мы также присоединяемся к словам приветствия митрополита Андрея мужественным полицейским, которое верность Христу посчитали дороже своего положения в этой земной жизни. Они поступили как апостола Павел, когда он говорит: «Я в сей жизни все почитаю за сор, кроме познания Господа Иисуса Христа». Увы, в России даже архипастыри Церкви гонят верных чад Церкви за исповедание веры, за стояние в вере и верности Христа и дерзко заявляют, что «никакие внешние символы нас не лишают благодати Божией». Но сами гонения, искажения веры в области понимания учения Церкви о признаках эсхатологических времен свидетельствуют о неправоте этих архипастырей. Нам сегодня как никогда нужно перед лицом антихристовой глобализации укреплять единство во Христе, стремиться к жертвенной христианской жизни, в любви и подвиге, самим стоять в вере и быть твердыми в истине. Можно даже сказать, что каждый из нас призывается сегодня к монашескому исповедничеству.

Коментарий Андрея К.: Да, полицейские молодцы, но в сравнении с Грецией у нас в России, кроме что Украины, везде наблюдается такая расхоаженность в вере и непонимание происходящего, того, что мы подошли к конечному рубежу – к приходу Антихриста. Ведь у св. Андрея Кесарийского вполне определенно сказано о появлении числа 666 как явного признака последних времен. Пусть даже это число еще не наносится на тело, но его нельзя принимать в принципе и отворачиваться от него как от символа не только гегемонии евреев в экономике и политике, но прежде всего, как символа антихриста и дьявола. Когда это число появляется в паспорте или кредитной карточке, то наша обязанность как христиан отвергать пользование такими предметами. По учению Церкви символ – это не просто пустой знак, а носитель энергии источника, которого символ обозначает. Вот почему старец Паисий совершенно верно говорил об осквернении этим числом продуктов и т.д. Священное Писание не говорит нам о технологиях, а лаконично свидетельствует о признаках, основных знаках эсхатологического завершения земной истории. И эти знаки появляются и доминируют в период наибольшего роста растления человека. Разве гей парады и растление малолетних, рост абортов – это не богоборчество? Самое настоящее богоборчество и убийство человеком самого себя. Эти сатанинские технологии со знаками апокалипсического времени словно визируют и фиксируют состояние мертвости современного человека, его катастрофического отпадения от Бога. И дай Бог, чтобы в России по всем направлениям противостоянии глобализации были яркие маяки-светильники Божьей правды и силы.

2 комментария

 1. Павел:

  Боюсь нарушить вашу эдилию… Хотя я и не надеюсь, что этот комментарий кто-то увидит 🙁 , но я решил «не проходить мимо» столь глубокой подмены веры во Христа, верой в 666 и прочие глупости…
  Простите, но я не верю, что принимая современные документы, в котрых якобы скрыты некие символы, можно отказаться от Христа и Православной веры!
  «Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? как написано: за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, [обреченных] на заклание. Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем». (Рим.8:35-39)

 2. Мне год назад попала на глаза (в электронном виде) старая книга 1873 года из библиотеки Казанской Духовной Академии. Пишет Евфимий (по фамилии Перевощиков). Книга называется: «Книга о антихристе и о прочихъ действахъ иже при немъ быти хотящихъ». Так вот там пишется в главе про печать антихриста: «Да егда кто оскудеетъ брашна лишенъ. То понудится печать его прияти. И дастъ ему свою печать скверный.» «И святый Ипполитъ в слове о антихристе глаголетъ: «и вси тесноты ради пищныя к нему приидутъ, и поклонятся ему… И даруетъ темъ льстецъ малы снеди печати ради своея скверныя…» «…друзии же паки называютъ печать антихристову пашпорты или билеты, инии же монету царскую, ассигнации… или просто рещи деньги, которыми мiр видимый исправляется въ потребахъ своихъ. Но обаче таковое ихъ разумение, паче же своеумышленное мнение неистинно есть…» «Еще же монету и пашпортъ когда человекъ приемлетъ в руку, тогда никакого обета явнаго или тайнаго не даетъ, чтобы никакихъ делъ Божиихъ не творить, то есть чемъ Бога почитаютъ, того бы не исполнять… Напротивъ, аще кто монету от праведнаго прибытка подаетъ нищимъ, тот исполняетъ заповедь евангельскую; Между темъ печать антихриста, по свидетельству Андрея Кесарийскаго, «благихъ делъ отсечетъ действо» (толкование на Апокалипсис, зачало 38). То яве есть, яко пашпорты, и монета не есть печать антихристова.» Уже тогда говорили про паспорта и билеты, ассигнации и монеты, гербы… Чипы и карты тогда не были известны разве что. Но, уже тогда было известно при каких условиях люди примут печать антихриста и что печать антихриста будет мешать человеку почитать Бога.

  Вообще, приведу 2 ссылки на статьи, которые рекомендую по этой теме прочитать:
  http://www.eshatologia.org/188-boysia-virusa-lozhnih-idey.html
  http://www.eshatologia.org/201-globalizatsiya-inn.html

Оставить комментарий